Γενικοί Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Αυτός ο Ιστότοπος, προσβάσιμος μέσω του συνδέσμου www.rowenta.gr επιτρέπει στους επισκέπτες να βλέπουν γενικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο και σταδιακά, εφόσον αυτή η υπηρεσία γίνει διαθέσιμη στον Ιστότοπο, να παραγγέλνουν αγαθά ή/και υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στους Γενικούς Όρους Πώλησης.

Πριν την πρόσβασή στον Ιστότοπο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης (στο εξής «Γενικοί Όροι Χρήσης»), που περιγράφουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται κατά τη χρήση του Ιστότοπου.

Οι Όροι Χρήσης αποτελούν συμβόλαιο (συμφωνητικό;) μεταξύ της Groupe SEB Ελλάδος και τον κάθε χρήστη του διαδικτύου που εισέρχεται, πλοηγείται ή επισκέπτεται τον Ιστότοπο.

Αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης

Με την πρόσβαση ή / και χρήση του Ιστοτόπου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Γενικούς Όρους Χρήσης και όλους τους όρους που αυτοί περιέχουν ή που αναφέρονται.

Σε περίπτωση άρνησης να συμμορφωθείτε με όλες ή μερικές από τις προϋποθέσεις ή τους όρους που περιλαμβάνονται στους Γενικούς Όρους Χρήσης, παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο.

Τροποποίηση του Ιστότοπου και των Γενικών Όρων Χρήσης

Η Groupe SEB διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ολόκληρο τον Ιστότοπο ή μέρος αυτού, καθώς και τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Πρέπει να διαβάζετε και να ελέγχετε τακτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης καθώς και όλους τους όρους στους οποίους αναφέρονται, ώστε να διασφαλίζετε ότι είστε συνεχώς ενημερωμένοι για τους όρους που ισχύουν για εσάς.

Η συνέχηση της χρήσης του Ιστοτόπου μετά την πραγματοποίηση αλλαγών στους Γενικούς Όρους Χρήσης ή στα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας θα επιβεβαιώνει ότι αποδέχεστε τις σχετικές αλλαγές.

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν τον Ιστότοπο, συµπεριλαµβανοµένων, αλλά όχι αποκλειστικά και µόνο αυτών, κειμένων, φωτογραφιών, εικονογραφήσεων, βίντεο, ήχων, σχεδίων, εμφάνισης, δομής, εννοιών, τεχνικών και γραφικών λύσεων, βάσεων δεδομένων, εφαρμογών λογισμικού, πηγαίων κώδικων ανεξάρτητα από το αν διατίθενται στον Ιστότοπο ή/και διαμετακομίζονται μέσω του Ιστοτόπου, θα είναι δική μας αποκλειστική περιουσία.

Τα λογότυπα και άλλα χαρακτηριστικά σήματα που περιέχονται στον Ιστότοπο προστατεύονται από το σήμα κατατεθέν της εταιρίας Groupe SEB.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, ενσωμάτωση σε άλλο δικτυακό τόπο, εμπορική εκμετάλλευση ή / και ολική ή μερική επαναχρησιμοποίηση του ιστότοπου ή ενός από τα στοιχεία που περιλαμβάνει, με οποιαδήποτε διαδικασία και σε οποιοδήποτε μέσο, ​​απαγορεύεται αυστηρά.

Οι χρήστες θα θεωρούνται υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ιστότοπου ή του περιεχομένου του και των πληροφοριών που αποκαλύπτονται σε αυτό, γεγονός που θα συνιστούσε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που τιμωρούνται από οποιονδήποτε και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, και όλων των νόμων και κανονισμών περί πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οποιαδήποτε μερική ή ολική αναπαράσταση ή / και αναπαραγωγή ή / και εκμετάλλευση των σημάτων κατατεθέν αποτελεί παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που τιμωρούνται με έναν ή όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς , οποιοδήποτε ή/και όλα τα σήματα κατατεθέν και άλλων νόμων και κανονισμών πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το ίδιο ισχύει για οποιεσδήποτε βάσεις δεδομένων περιέχονται στον Ιστότοπο, οι οποίες προστατεύονται από τις διατάξεις οποιωνδήποτε και όλων των εφαρμοσμένων νόμων και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς όλων των νόμων και κανονισμών περί βάσης δεδομένων. Οι χρήστες φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή εξαγωγή από τον Ιστότοπο.

Οι διατάξεις αυτών των νόμων και κανονισμών δεν εμποδίζουν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εναντίον προσώπων που ευθύνονται για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ιστότοπου ή του περιεχομένου του.

Αρμοδιότητα και πρόσβαση στον Ιστότοπο

Όλα τα δεδομένα, οι πληροφορίες και οι δημοσιεύσεις που είναι προσβάσιμες ή μπορούν να μεταφορτωθούν στον Ιστότοπο παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και αντιμετωπίζονται ως μη αποκλειστικές. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο. Οι διαθέσιμες πληροφορίες στον Ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν τεχνικά σφάλματα ή ανακρίβειες, καθώς και τυπογραφικά σφάλματα. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να τροποποιούνται περιοδικά και οι τροποποιήσεις πρέπει να ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις του δικτυακού τόπου.
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο Ιστότοπος θα είναι εντελώς απαλλαγμένος από ανωμαλίες, σφάλματα και ότι καμία από αυτές δεν θα διορθωθεί ούτε ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργήσει χωρίς διακοπές ή αποτυχίες ούτε ότι θα είναι συμβατός με οποιοδήποτε είδος υλικού. Αναγνωρίζετε ότι έχετε τις δεξιότητες, τους πόρους και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για τη χρήση της ιστοσελίδας. Αναγνωρίζετε, επίσης, ότι είστε πλήρως υπεύθυνοι για την προστασία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων σας, του υλικού σας και του λογισμικού σας, όταν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο.

Καμία από τις εταιρίες της Groupe SEB δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Ιστότοπου, των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που είναι διαθέσιμο στους διακομιστές που φιλοξενούν τον Ιστότοπο.

Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να τερματίσουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και κατά την κρίση μας, την πρόσβαση σε ολόκληρο ή μέρος του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς του περιεχομένου, των λειτουργιών ή των ωρών διαθεσιμότητας του Ιστότοπου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απορρίπτουμε την ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Ιστότοπου.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με τον Ιστότοπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας» στον Ιστότοπο.

Αγοραστική ιδιότητα-Γενικοί Όροι Αγοράς

Όταν η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο, θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε online αγορές από την Boutique Αξεσουάρ του Ιστότοπου. Οποιεσδήποτε αγορές γίνονται από την Boutique Αξεσουάρ γίνονται από τη SEB International Service σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πώλησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης.

Σύνδεσμοι για άλλους διαδικτυακούς Ιστότοπους

Ο Ιστότοπος παρέχει συνδέσεις με άλλα web sites μέσω συνδέσμων hypertext. Δεν είμαστε οι χειριστές αυτών των δικτυακών τόπων και δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου τους. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να θεωρούμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων ή για οποιαδήποτε συλλογή και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, εγκατάσταση cookies ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία με τον ίδιο σκοπό που πραγματοποιείται από αυτούς τους ιστότοπους.

Προστασία Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτονται ή συλλέγονται μέσω της τοποθεσίας Web χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο. Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Εφαρμοσμένοι νόμοι- συμφωνία διακανονισμών

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης υπόκεινται στον νόμο και τις δικαιοδοσίες του τόπου διαμονής σας.

O διαδικτυακός ιστότοπος (στο εξής: «Ο Ιστότοπος») έχει δημοσιευθεί από την εταιρεία Groupe SEB Ελλάδος με έδρα την διεύθυνση Τάκη Καβαλιεράτου 7, 14 564 στην Νέα Κηφισιά και τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 63 71 0000

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Groupe SEB: Ο Ιστότοπος είναι ιδιοκτησία της Groupe SEB Ελλάδας, η οποία αποτελεί μέρος της Groupe SEB Γαλλίας.